นางเตือนใจ คงสมบัติ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ คนพิการ บางปะกง
       
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     ฝ่ายสวัสดิการสังคม
มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการบ้านบางปะกง